Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
09:55
23 May覺s, Sal覺

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
Kredi kart覺 羹yelik 羹creti al覺namayacak

Kredi kart覺 羹yelik 羹creti al覺namayacak

T羹keticinin Korunmas覺 Hakk覺nda Kanun Tasar覺s覺 Tasla覺'na g繹re, hi癟bir suretle t羹keticilerden kredi kart覺 羹yelik 羹creti, hesap iletim 羹creti, dosya 羹creti, ipotek fek 羹creti gibi isimler alt覺nda herhangi bir bedel al覺namayacak.

G羹mr羹k ve Ticaret Bakanl覺覺, t羹ketici haklar覺na ilikin uygulamada ortaya 癟覺kan aksakl覺klar覺n giderilmesi amac覺yla T羹keticinin Korunmas覺 Hakk覺nda Kanun Tasar覺 Tasla覺'n覺 kamuoyunun g繹r羹羹ne a癟t覺.

Bakanl覺k, taslakla ilgili g繹r羹lerin deerlendirilmesi, taslaa nihai eklinin verilmesi ve ikincil mevzuat覺n haz覺rlanmas覺 amac覺ya bu konuda 繹zel ihtisas komisyonu da kurdu.

Bu komisyonun 癟al覺malar覺n覺 tamamlamas覺n覺n ard覺ndan tasar覺, TBMM'ye sevk edilmek 羹zere Babakanl覺a g繹nderilecek.

Yasa tasar覺s覺 tasla覺nda bankac覺l覺k s繹zlemelerinden al覺namayacak 羹cretler bata olmak 羹zere t羹ketici kredileri, konut finansman覺 s繹zlemeleri ve finansal hizmetlerin mesafeli sat覺lar覺 gibi bankac覺l覺kla ilgili h羹k羹mler yer al覺yor.

Taslakta 繹n plana 癟覺kan bir dier konu da 'maketten sat覺' olarak adland覺r覺lan 繹n 繹demeli konut sat覺lar覺na ilikin d羹zenlemeler.

Tasar覺daki bir baka yenilik, garanti belgesi uygulamas覺n覺n kald覺r覺lmas覺, bunun yerine t羹keticilerin kanundan kaynaklanan haklar覺n覺n yaz覺ld覺覺 'T羹ketici Haklar覺 Belgesi'nin verilmesinin mecburi olmas覺.

Taslaa g繹re, bankac覺l覺k s繹zlemelerinde ise hi癟bir suretle t羹keticilerden kredi kart覺 羹yelik 羹creti, hesap iletim 羹creti, dosya 羹creti, ipotek fek 羹creti gibi isimler alt覺nda herhangi bir bedel al覺namayacak.

S繹zlemede yer alan bir h羹km羹n a癟覺k ve anla覺l覺r olmamas覺 veya birden 癟ok anlama gelmesi halinde, bu h羹k羹m m羹teebbisin aleyhine ve t羹keticinin lehine yorumlanacak.

Sorumluluk

Hatal覺 羹retilen bir 羹r羹n羹n, bir kiinin 繹l羹m羹ne veya yaralanmas覺na veya bir mal覺n zarar g繹rmesine sebep olmas覺 halinde, bu 羹r羹n羹n 羹reticisi, doan zarardan kusuru aranmaks覺z覺n sorumlu tutulacak.

Mala gelen zararlarda, ancak hatal覺 羹r羹n d覺覺ndaki bir mal覺n zarar g繹rmesi ve bu mal覺n zarar g繹renin kiisel kullan覺m覺na veya t羹ketimine mahsus bir mal olmas覺 halinde tazminat borcu doacak.

襤malat癟覺n覺n sorumlu tutulabilmesi i癟in zarar g繹renin 羹r羹ndeki hatay覺, urad覺覺 zarar覺 ve hata ile zarar aras覺ndaki nedensellik ba覺n覺 ispat etmesi zorunlu olacak.

T羹ketici kredisi s繹zlemeleri

Kredi verenin ve varsa kredi arac覺s覺n覺n, t羹keticiyi bilgilendirmesi zorunlu olacak. T羹ketici kredisi s繹zlemesi bu bilgilendirmenin yap覺lmas覺ndan en az bir g羹n sonra kurulabilecek.

T羹ketici kredisi s繹zlemesinde, s繹zlemesel faiz, efektif y覺ll覺k faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almamas覺 durumunda kredi tutar覺 faizsiz olarak s繹zleme s羹resinin sonuna kadar kullan覺lacak.

Efektif faiz oran覺 olduundan d羹羹k g繹sterilmise, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmas覺nda esas al覺nacak s繹zlemesel faiz oran覺, efektif faiz oran覺na uyacak ekilde yeniden belirlenecek.

T羹ketici 14 g羹n i癟inde herhangi bir gerek癟e g繹stermeksizin ve cezai art 繹demeksizin t羹ketici kredisi s繹zlemesinden cayma hakk覺na sahip olacak.

Cayma hakk覺n覺 kullanan t羹keticinin krediden faydaland覺覺 hallerde, t羹ketici, anaparay覺 ve kredinin kullan覺ld覺覺 tarihten anaparan覺n geri 繹dendii tarihe kadar olan s羹rede tahakkuk eden faizi gecikme olmadan ve en ge癟 cayma bildirimini kredi verene g繹ndermesinden sonra 30 g羹n i癟inde 繹demekle y羹k羹ml羹 olacak.

Belirli s羹reli kredi s繹zlemesi artlar覺, deiken faiz oranlar覺 sakl覺 kalmak 羹zere, s繹zleme s羹resi i癟inde t羹ketici aleyhine deitirilemeyecek.

Kredili mevduat hesab覺na ilikin s繹zlemeler ile kredi kart覺 s繹zlemeleri gibi belirsiz s羹reli kredi s繹zlemelerinde deiiklik yap覺lmas覺 halinde, bu deiikliin, y羹r羹rl羹e girmeden 繹nce, t羹keticiye ka覺t 羹zerinde veya dier bir kal覺c覺 veri saklay覺c覺s覺 arac覺l覺覺yla yaz覺l覺 olarak bildirilmesi zorunlu olacak.

T羹ketici kredilerinde faiz oran覺 sabit, deiken veya ayn覺 kredi i癟in her iki y繹ntem esas al覺nmak suretiyle belirlenebilecek. Faiz oran覺n覺n sabit olarak belirlenmesi halinde s繹zlemede balang覺癟ta belirlenen oran deitirilemeyecek.

T羹ketici, vadesi gelmemi bir veya birden 癟ok taksit 繹demesinde bulunabilecei gibi, kredi borcunun tamam覺n覺 erken 繹deyebilecek. Bu hallerde, kredi veren, erken 繹denen miktara g繹re gerekli faiz ve dier maliyet unsurlar覺na ilikin indirim yapmakla y羹k羹ml羹 olacak.

Kredinin erken 繹denmesinin s繹zlemesel faiz oran覺n覺n sabit olduu bir d繹nem i癟inde ger癟eklemesi kouluyla kredi veren tazminat talep edebilecek.

demelerin kambiyo taahh羹d羹nde bulunmak suretiyle yap覺lmas覺 ve teminat alt覺na al覺nmas覺 yasak olacak.

T羹ketici kredisinin verilmesi sigorta yapt覺r覺lmas覺 art覺na balanamayacak. Zorunlu sigortalarda veya t羹keticinin sigorta yapt覺rmak istemesi halinde, istedii sigorta irketi ile imzalad覺覺 poli癟e, kredi veren taraf覺ndan kabul edilmek zorunda olacak.

Belirli s羹reli kredi s繹zlemesine ilikin olarak hesap a癟覺lmas覺 durumunda, bu hesaptan herhangi bir isim alt覺nda 羹cret veya masraf talep edilemeyecek. Bu hesap, kredinin 繹denmesi ile kapanacak.

Konut finansman覺 s繹zlemeleri

Konut finansman覺 kurulular覺, t羹keticiye teklif ettikleri konut finansman覺 s繹zlemesinin koullar覺n覺 i癟eren S繹zleme ncesi Bilgi Formu vermek zorunda olacak.

T羹keticinin taksitleri 繹demede temerr羹te d羹mesi durumunda konut finansman覺 kuruluu, kalan borcun t羹m羹n羹n ifas覺n覺 talep etme hakk覺n覺 sakl覺 tutmusa, bu hak ancak konut finansman覺 kuruluunun b羹t羹n edimlerini ifa etmi olmas覺, t羹keticinin de kalan borcun en az 10'da 1'ini oluturan ve birbirini izleyen en az 2 taksiti veya en az 4'te 1'ini oluturan bir taksiti ya da en son taksiti 繹demede temerr羹te d羹mesi halinde kullan覺labilecek.

demelerin kambiyo taahh羹d羹nde bulunmak suretiyle yap覺lmas覺 ve teminat alt覺na al覺nmas覺 yasakt覺r. Bu yasaa ramen t羹keticiden kambiyo senedi al覺nacak olursa, t羹ketici her zaman bu kambiyo senedini m羹teebbisten geri isteme hakk覺na sahiptir. Ayr覺ca, m羹teebbis kambiyo senedinin devri sebebiyle t羹keticinin urad覺覺 zarar覺 tazmin etmekle y羹k羹ml羹d羹r.

Konut finansman覺na y繹nelik kredilerde ve finansal kiralama ilemlerinde faiz oran覺 sabit veya deiken olarak ya da ayn覺 kredi i癟in her iki y繹ntem esas al覺nmak suretiyle belirlenebilecek.

T羹ketici, konut finansman覺 kuruluuna bor癟land覺覺 toplam miktar覺 繹nceden 繹deyebilecei gibi ayn覺 zamanda bir ya da birden 癟ok 繹demeyi vadesinden 繹nce yapabilecek. Bu hallerde, konut finansman覺 kuruluu, erken 繹denen miktara g繹re gerekli faiz ve dier maliyet unsurlar覺na ilikin indirim yapmakla y羹k羹ml羹 olacak.

襤malat癟覺 ve ithalat癟覺lar, 羹rettikleri veya ithal ettikleri t羹keticiye y繹nelik mallar覺 i癟in t羹keticileri bilgilendirmek amac覺yla, i癟erii belirlenen bir t羹ketici haklar覺 belgesi d羹zenlemek zorunda olacak.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M