Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
07:10
24 May覺s, aramba

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
e-ticarette isimsiz mesajlara ceza geliyor

e-ticarette isimsiz mesajlara ceza geliyor

Kimden geldii belli olmayan mesaj ve ileti g繹nderenlere bin TL-10 bin TL aras覺nda deien idari para cezalar覺 verilecek.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu, Elektronik Ticaretin D羹zenlenmesi Hakk覺nda Kanun Tasar覺s覺'n覺 kabul etti. Tasar覺, elektronik ara癟larla yap覺lan s繹zlemeler ile elektronik ticarete ilikin bilgi verme hizmeti sunanlara y繹nelik baz覺 y羹k羹ml羹l羹kler getiriyor. Elektronik hizmet al覺c覺s覺n覺n, sat覺n alaca覺 mal ya da hizmeti tan覺yabilmesi ve onu yan覺ltabilecek bilgilerin 繹n羹ne ge癟ilmesi hedefleniyor. Tasar覺, istenmeyen elektronik postalara ilikin de 繹nemli d羹zenlemeler i癟eriyor. Tasar覺ya g繹re, hizmet salay覺c覺lar覺, elektronik iletiim ara癟lar覺yla s繹zlemenin yap覺lmas覺ndan 繹nce, al覺c覺lar覺n kolayca ulaabilecei ekilde ve g羹ncel olarak tan覺t覺c覺 bilgileri sunacak. Hizmet salay覺c覺, varsa mensubu olduu meslek odas覺 ile meslekle ilgili davran覺 kurallar覺n覺 ve bunlara elektronik olarak ne ekilde ula覺labileceini belirtecek. Al覺c覺n覺n, sipariini elektronik iletiim ara癟lar覺yla vermesi halinde; hizmet salay覺c覺, sipariin onaylanmas覺 aamas覺nda ve 繹deme bilgilerinin girilmesinden 繹nce, 繹denecek toplam bedel de dahil, s繹zlemenin artlar覺n覺n al覺c覺 taraf覺ndan a癟覺k癟a g繹r羹lmesini salayacak. Hizmet salay覺c覺, al覺c覺n覺n sipariini ald覺覺n覺 elektronik iletiim ara癟lar覺yla teyit edecek. Ticari iletiim Ticari iletiimin ve bu iletiimin ad覺na yap覺ld覺覺 ger癟ek ya da t羹zel kiinin a癟覺k癟a belirlenebilir olmas覺n覺 salayan bilgiler sunulacak. 襤ndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon ama癟l覺 yar覺ma veya oyunlar覺n nitelikleri a癟覺k癟a belirtilecek, bunlara kat覺l覺m覺n ve bunlardan faydalanman覺n artlar覺na kolayca ula覺labilecek, a癟覺k ve 羹pheye yer b覺rakmayacak ekilde anla覺l覺r olacak. Ticari elektronik iletiler, al覺c覺lara ancak 繹nceden onaylar覺 al覺nmak kayd覺yla g繹nderilebilecek. Bu onay, yaz覺l覺 olarak veya her t羹rl羹 elektronik iletiim ara癟lar覺yla al覺nabilecek. Al覺c覺n覺n kendisiyle iletiime ge癟ilmesi amac覺yla iletiim bilgilerini vermesi halinde, mal ve hizmetlere ilikin deiiklik ile ticari elektronik iletiler i癟in ayr覺ca onay al覺nmayacak. Esnaf ve tacirlere 繹nceden onay al覺nmaks覺z覺n ticari elektronik iletiler g繹nderilebilecek. Ticari elektronik iletinin i癟eriinin, al覺c覺dan al覺nan onaya uygun olmas覺 gerekecek. 襤letide, g繹ndericinin tan覺nmas覺n覺 salayan bilgiler ile telefon, faks, k覺sa mesaj numaras覺 ve elektronik posta adresi yer alacak. 襤letide, iletinin konusu, amac覺 ve bakas覺 ad覺na yap覺lmas覺 halinde kimin ad覺na yap覺ld覺覺na ilikin bilgilere de yer verilecek. Elektronik iletiyi reddetme hakk覺 Al覺c覺lar diledikleri zaman, hi癟bir gerek癟e belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almay覺 reddedebilecek. Hizmet salay覺c覺, ret bildiriminin elektronik iletiim ara癟lar覺yla kolay ve 羹cretsiz olarak iletilmesini salayacak ve g繹nderdii iletide buna ilikin gerekli bilgileri sunacak. Ret talebin ulamas覺n覺n ard覺ndan hizmet salay覺c覺, 3 i g羹n羹 i癟inde al覺c覺ya elektronik ileti g繹ndermeyi durduracak. Arac覺 hizmet salay覺c覺lar, mesajlar覺n i癟eriini kontrol etmek ve hukuka ayk覺r覺 bir faaliyetin s繹z konusu olup olmad覺覺n覺 arat覺rmakla y羹k羹ml羹 olmayacak. Hizmet salay覺c覺 ve arac覺 hizmet salay覺c覺, elde ettii kiisel verilerin saklanmas覺ndan ve g羹venliinden sorumlu olacak. Kiisel verileri, ilgili kiinin onay覺 olmaks覺z覺n 羹癟羹nc羹 kiilere iletemeyecek ve baka ama癟larla kullanamayacak. Yapt覺r覺mlar Kanundaki y羹k羹ml羹l羹kleri yerine getirmeyen ya da artlar覺 uygulamayanlar hakk覺nda, 1000 ile 15 bin lira aras覺nda deien idari para cezalar覺 uygulanacak. Ticari elektronik iletilerin bir defada birden fazla kimseye, onaylar覺 al覺nmadan al覺c覺lara g繹nderilmesi halinde para cezas覺 10 kat覺na kadar artt覺r覺lacak. Abone ve kullan覺c覺larla, 繹nceden izinleri al覺nmaks覺z覺n otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, k覺sa mesaj gibi elektronik haberleme vas覺talar覺n覺n kullan覺lmas覺 suretiyle dorudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel i癟erik iletimi gibi maksatlarla istek d覺覺 haberleme yap覺lamayacak. A覺r cezalar var Kanundaki y羹k羹ml羹l羹kleri yerine getirmeyen ya da artlar覺 uygulamayanlar, 1000 ile 50 bin lira aras覺nda deien idari para cezalar覺na 癟arpt覺r覺lacak. Al覺c覺lar覺n kolayca ulaabilecei ekilde tan覺t覺c覺 bilgileri sunmayan ve sipariin onaylanmas覺 aamas覺nda 繹denecek toplam bedel de dahil, s繹zleme artlar覺n覺n al覺c覺 taraf覺ndan a癟覺k癟a g繹r羹lmesini salamayan hizmet salay覺c覺 ve arac覺 hizmet salay覺c覺lara 1000 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezas覺 verilecek. Elektronik iletileri al覺c覺lara onaylar覺 al覺nmadan g繹nderen ile g繹nderdii elektronik iletinin i癟erii al覺c覺dan al覺nan onaya ayk覺r覺 olan hizmet salay覺c覺y覺 da ayn覺 ceza uygulanacak. Al覺c覺n覺n sipariini ald覺覺n覺 elektronik iletiim ara癟lar覺yla teyit etmeyen ve al覺c覺ya, sipari verilmeden 繹nce veri giri hatalar覺n覺 belirleyebilmesi ve d羹zeltebilmesi i癟in uygun, etkili teknik ara癟lar覺 sunmayan hizmet salay覺c覺ya 1000 lira ile 10 bin lira aras覺nda idari para cezas覺 verilecek. 襤letide, g繹ndericinin tan覺nmas覺n覺 salayan bilgiler ile telefon, faks, k覺sa mesaj numaras覺 ve elektronik posta adresine yer vermeyen ile iletinin konusu, amac覺 ve bakas覺 ad覺na yap覺lmas覺 halinde kimin ad覺na yap覺ld覺覺na ilikin bilgilere yer vermeyen hizmet salay覺c覺lara da ayn覺 cezaya 癟arpt覺r覺lacak. 襤ndirim ve hediye gibi promosyon ama癟l覺 yar覺ma veya oyunlar覺n niteliklerini a癟覺k癟a belirtmeyen, ret bildiriminin elektronik iletiim ara癟lar覺yla kolay ve 羹cretsiz olarak iletilmesini salamayan, g繹nderdii iletide buna ilikin gerekli bilgileri sunmayan ile talebin al覺c覺ya ulamas覺n覺n ard覺ndan 3 i g羹n羹 i癟inde elektronik ileti g繹ndermeyi durdurmayan hizmet salay覺c覺ya 2 bin lira ile 15 bin lira aras覺nda idari para cezas覺 verilecek. 襤zinsiz cinsel mesaj g繹nderilemeyecek Bakanl覺k癟a g繹revlendirilen denetim elemanlar覺na istenilen bilgi, belge ve defter ile elektronik kay覺tlar覺 vermeyenlere de 2 bin liradan 5 bin liraya kadar idari para cezas覺 uygulanacak. Ticari elektronik iletileri al覺c覺lara 繹nceden onaylar覺n覺 almadan birden fazla g繹nderen hizmet salay覺c覺lara ise 10 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezalar覺 verilecek. 襤letmeciler; kendi sunduklar覺 hizmetlere ilikin olarak abone ve kullan覺c覺larla, 繹nceden izinleri al覺nmaks覺z覺n otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, k覺sa mesaj gibi elektronik haberleme vas覺talar覺n覺n kullan覺lmas覺 suretiyle dorudan pazarlama veya cinsel i癟erik iletimi gibi maksatlarla istek d覺覺 haberleme yapamayacak. 襤letmeler, siyasi propaganda faaliyetinde de bulunamayacak. Tasar覺, 1 Ocak 2013'te y羹r羹rl羹e girecek.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M