Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
00:10
28 May覺s, Pazar

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
Evden 癟al覺ma g羹ndemde

Evden 癟al覺ma g羹ndemde

襤stihdam覺n art覺r覺lmas覺 i癟in ig羹c羹 piyasas覺ndaki kat覺l覺klar giderilecek,esnek 癟al覺ma uygulamalar覺 yayg覺nlat覺r覺lacak.Evde 癟al覺ma,uzaktan 癟al覺ma,i payla覺m覺 ve esnek zaman modeli gibi esnek 癟al覺ma y繹ntemlerine imkan salayacak

28445 Say覺l覺 M羹kerrer Resmi Gazete'de Yay覺mlanan 2013 Y覺l覺 Program覺'n覺n ''襤stihdam覺n Art覺r覺lmas覺'' bal覺kl覺 b繹l羹m羹nde, 2011 y覺l覺 sonu itibar覺yla 74,7 milyon kii olan T羹rkiye n羹fusunun 55,8 milyonunun 癟al覺ma 癟a覺nda olduu belirtilerek, 癟al覺ma 癟a覺 n羹fusunun bu y覺l 56 milyon, 2013'te ise 56,9 milyona ulamas覺n覺n beklendii ifade edildi.

襤g羹c羹ne dahil olmayan n羹fusun 2011'de bir 繹nceki y覺la g繹re azal覺 g繹sterdiine, i aramay覺p 癟al覺maya haz覺r olanlar覺n say覺s覺n覺n da d羹meye devam ettiine iaret edilerek, 2011'de bir 繹nceki y覺la g繹re kad覺n ig羹c羹ne kat覺lma oran覺n覺n AB'de y羹zde 62,4'ten y羹zde 63,3'e y羹kselirken T羹rkiye'de y羹zde 27,6'dan y羹zde 28,8'e y羹kseldii bildirildi.

Kad覺nlarda istihdam oran覺n覺n ise AB'de ayn覺 d繹nemde 0,7 puan ve T羹rkiye'de ise 1,6 puan artt覺覺 vurguland覺.

Ge癟en y覺l, sekt繹rel ekonomik b羹y羹me h覺zlar覺n覺n inaatta y羹zde 11,3, sanayide y羹zde 9,4, hizmetlerde y羹zde 8,9 ve tar覺mda y羹zde 5,6 olarak ger癟ekleirken, bu sekt繹rlerdeki istihdam art覺 h覺z覺n覺n s覺ras覺yla y羹zde 17,1, y羹zde 4,6, y羹zde 5,5 ve y羹zde 8,1 olarak kaydedildiine dikkat 癟ekildi.

T羹rkiye'de, gen癟 isizlii seviyesinin y羹kseklii, kad覺nlarda d羹羹k ig羹c羹ne kat覺lma ve istihdam oranlar覺, ig羹c羹n羹n eitim seviyesinin ve niteliinin d羹羹kl羹羹 ve eitim ile istihdam aras覺ndaki ilikinin zay覺fl覺覺 gibi sorunlar覺n 繹nemini koruduu belirtildi.

Mevsimlik gezici tar覺m i癟ilerinin 癟al覺ma ve sosyal hayatlar覺n覺n iyiletirmesine y繹nelik haz覺rlanan eylem plan覺 kapsam覺nda al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakanl覺覺 taraf覺ndan y羹r羹t羹len faaliyetlere devam edildii belirtilerek, T羹rkiye'deki tar覺m覺n 繹zelliklerini dikkate alan, tar覺m ve orman ilerini kapsayan ''Tar覺m 襤 Kanunu'' 癟覺kar覺lmas覺n覺n ihtiya癟 olduu ifade edildi.

K覺dem Tazminat覺 Fonu oluturulmas覺na y繹nelik 癟al覺malar覺n devam ettiine iaret edilerek, alt iverenlik uygulamas覺n覺n, 癟al覺anlar a癟覺s覺ndan sosyal ve ekonomik hak kay覺plar覺 yaratt覺覺 vurguland覺.

Gen癟ler i癟in i kurma ve gelitirme merkezleri kurulacak

2013 y覺l覺 program覺nda istihdam覺n art覺r覺lmas覺 i癟in belirlenen politika 繹ncelikleri ve tedbirler de s覺raland覺. Buna g繹re, kay覺td覺覺 istihdam覺 繹nlemeye ve ilave istihdam覺 tevik etmeye y繹nelik tedbirler al覺nacak ve isizlikle m羹cadele kapsam覺nda ''Ulusal 襤stihdam Stratejisi'' uygulamaya konulacak.

襤stihdam覺 tevik d羹zenlemelerinin sade ve etkin bir yap覺ya kavuturulaca覺 belirtilen programda, dier tedbirler 繹yle s覺raland覺:

- 襤g羹c羹 piyasas覺ndaki kat覺l覺klar giderilecek ve esnek 癟al覺ma uygulamalar覺 yayg覺nlat覺r覺larak hayata ge癟irilecek.

- Evde 癟al覺ma, uzaktan 癟al覺ma, i payla覺m覺 ve esnek zaman modeli gibi esnek 癟al覺ma y繹ntemlerine de imkan salayacak d羹zenlemeler yap覺lacak, bu 癟al覺ma bi癟imlerinin yayg覺nlat覺r覺larak hayata ge癟irilmesi salanacak.

- Sosyal diyalog mekanizmalar覺n覺n etkinliini art覺rmaya y繹nelik olarak Ekonomik Sosyal Konsey yeniden yap覺land覺r覺lacak.

- As覺l iveren-alt iveren ilikisinde iveren ve i癟i kesimlerinin yaad覺覺 sorunlar覺n 癟繹z羹m羹ne ve i癟ilerin uram覺 olduklar覺 sosyal ve ekonomik hak kay覺plar覺n覺n giderilmesine y繹nelik i hukuku mevzuat覺nda deiiklik yap覺lacak ve bu alandaki denetimler etkinletirilecek.

- al覺ma hayat覺nda etkin ve verimli bir tefti sisteminin oluturulmas覺 i癟in 繹nleyici tefti yakla覺m覺 yayg覺nlat覺r覺lacak.

- 襤g羹c羹 piyasas覺na girilerinin kolaylat覺r覺lmas覺 amac覺yla kad覺nlar i癟in esnek 癟al覺ma bi癟imleri yayg覺nlat覺r覺lacak.

- Kad覺nlara i kurma alan覺nda verilen mesleki bilgi, rehberlik ve dan覺manl覺k hizmetleri gelitirilecek.

- Kad覺nlar覺n 癟al覺ma hayat覺na kat覺l覺m覺n覺 art覺rmak amac覺yla evde bak覺m, bak覺mevleri ve kre hizmetlerinin eriilebilirlii art覺r覺lacak.

- 襤e al覺mlarda cinsiyet ayr覺mc覺l覺覺n覺 azaltmaya y繹nelik bilin癟lendirme faaliyetleri y羹r羹t羹lecek.

- Bata staj ve i ba覺 eitim programlar覺 olmak 羹zere gen癟lerin ig羹c羹 piyasas覺nda deneyim kazanmalar覺n覺 salay覺c覺 programlar yayg覺nlat覺r覺lacak.

- Gen癟 isizlere sunulan i kurma konusunda mesleki eitim, bilgi, rehberlik ve dan覺manl覺k hizmetleri gelitirilecek.

- niversiteler ve meslek kurulular覺 ile ibirlii i癟inde gen癟ler i癟in i kurma ve gelitirme merkezleri kurulacak.

- z羹rl羹ler i癟in 癟al覺ma ortam覺n覺n 繹zel olarak d羹zenlendii korumal覺 iyerlerine ilikin mevzuat 癟al覺malar覺 tamamlanarak korumal覺 iyerlerinin ilevselletirilmesi salanacak ve 繹z羹rl羹lere kolay eriilebilir mesleki eitim ve dan覺manl覺k hizmetleri sunulacak.''

Giriimcilik k羹lt羹r羹 m羹fredata girecek

2013 Y覺l覺 Program覺'nda, mesleki ve teknik eitimde 繹renci ve 繹retmen niteliinden makine ve te癟hizat eksikliine kadar bir癟ok sorun bulunduu belirtilerek, mesleki ve teknik eitim kurumlar覺 ile 繹zel sekt繹r aras覺nda stajlar覺n, Ar-Ge faaliyetlerinin, eiticilerin, donan覺mlar覺n ve ortak projelerin kapsand覺覺 ibirlii say覺s覺 ve niteliinin gelitirilmesi gerektii ifade edildi.

Eitimin ig羹c羹 talebine duyarl覺l覺覺n覺n art覺r覺lmas覺 ve ig羹c羹 piyasas覺nda talep edilen nitelik ve nicelikte insan g羹c羹n羹n yetitirilmesinin temel ama癟 olduu bildirilen programa g繹re, 2013'te al覺nacak tedbirler unlar:

- Bilgi ve iletiim teknolojilerinden yararlan覺larak uzaktan eitim uygulamalar覺 yayg覺nlat覺r覺lacak. Hayat boyu 繹renme portal覺 kurulacak.

- Eitimin t羹m kademelerinde temel beceri ve yetkinlikler ile giriimcilik k羹lt羹r羹ne y繹nelik konulara m羹fredatta yer verilecek.

- rg羹n eitim d覺覺na 癟覺km覺 olanlara giriimcilik ve temel beceri eitimleri verilecek.

- Mesleki eitimin pay覺 ve kalitesi art覺r覺lacak, 繹zel sekt繹r ve meslek 繹rg羹tlerinin mesleki eitim s羹recine idari ve mali y繹nden aktif kat覺l覺m覺n覺n salanmas覺 i癟in d羹zenlemeler yap覺lacak.

- Mesleki ve teknik eitimde a癟覺lacak eitim kurumlar覺, ig羹c羹 piyasas覺 ihtiya癟 analizleri dikkate al覺narak belirlenecek.

- Meslek y羹ksekokullar覺n覺n etkin bir yap覺 ve ileyie kavuturulmas覺na y繹nelik olarak yeniden yap覺land覺r覺lmas覺n覺 i癟eren bir rapor haz覺rlanacak.

- T羹m meslek y羹ksekokullar覺n覺 kapsayan bir etkinlik analizi yap覺lacak ve gerekli g繹r羹ld羹羹 yerlerde kurumlar覺n kapat覺lmas覺, toplulat覺r覺lmas覺 veya meslek liselerine d繹n羹t羹r羹lmesi y繹n羹nde strateji ortaya koyan bir rapor haz覺rlanacak ve buna uygun yap覺land覺r覺lacak.''

zel istihdam b羹rolar覺n覺n ie yerletirme s羹recindeki etkinlikleri art覺r覺lacak

Ayr覺ca, istihdam覺n art覺r覺lmas覺 癟al覺malar覺 kapsam覺nda, ig羹c羹 piyasas覺n覺n ihtiya癟lar覺 dorultusunda, aktif ig羹c羹 politikalar覺 gelitirilecek, yayg覺nlat覺r覺lacak ve sunulan hizmetlerin kalitesi art覺r覺lacak.

Buna g繹re, 襤KUR'un 羹niversite, meslek y羹ksekokulu ve lise son s覺n覺f 繹rencilerine y繹nelik tan覺t覺m faaliyetlerine a覺rl覺k verilecek. 襤g羹c羹 piyasas覺 ihtiya癟 analizleri, ulusal ve yerel d羹zeyde periyodik olarak ve etkin bir bi癟imde yap覺lacak ve ihtiya癟 analizlerine g繹re hangi aktif ig羹c羹 programlar覺n覺n a癟覺laca覺na karar verilecek.

zel istihdam b羹rolar覺n覺n ie yerletirme s羹recindeki etkinlikleri art覺r覺lacak. zel istihdam b羹rolar覺n覺n faaliyetleri 癟eitlendirilecek. Bu kapsamda, b羹rolar覺n ge癟ici i ilikisi kurmas覺na y繹nelik gerekli mevzuat 癟al覺malar覺 tamamlanacak.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M