Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
18:32
29 Nisan, Cumartesi

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Elektrikte vatandaa fatura m羹jdesi

Elektrikte vatandaa fatura m羹jdesi

D羹zenli olarak elektrik faturas覺n覺 繹deyen aboneye mahkemeden g羹zel haber geldi.

襤stanbul 3. T羹ketici Mahkemesi, elektrik faturas覺nda kay覺p/ka癟ak kullan覺m bedeli kesintisi yap覺lmas覺na itiraz eden ve elektrik irketi AYEDA aleyhine sk羹dar T羹ketici Hakem Heyeti Bakanl覺覺 a癟t覺覺 iade davas覺n覺 kazanan t羹ketici Aziz S羹l羹n'羹 hakl覺 bularak, elektrik irketinin avukatlar覺nca a癟覺lan "karar iptali" davas覺n覺 reddetti.

sk羹dar Kaymakaml覺覺 T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyeti Bakanl覺覺'na bavuran Aziz S羹l羹n, Anadolu Yakas覺 Elektik Da覺t覺m A'nin (AYEDA) elektrik faturas覺nda kay覺p, ka癟ak bedeli olarak al覺nan bedeli iade etmesini talep etti.

S羹l羹n'羹n heyete sunduu dilek癟esinde, her ay kulland覺覺 elektrikle ilgili adresine fatura geldiini ve bu faturalarda hizmet bedeli kar覺l覺覺 olmayan "K/K bedeli" ad覺 alt覺nda kay覺p, ka癟ak bedeli al覺nd覺覺n覺 tespit ettiini ifade edilerek, u g繹r羹lere yer verildi:

"Bu faturalarda bir hizmet bedeli kar覺l覺覺 olmad覺覺 a癟覺k癟a belli olan, k繹t羹 niyetli dier kullan覺c覺lar覺n ka癟ak kullan覺m覺 ve tedarik癟i elektrik da覺t覺m firmas覺n覺n a覺r ihmal ve kusurlar覺 ile alt yap覺s覺n覺n eksikliklerinden kaynaklanan kay覺p ve ka癟ak t羹ketimlerinin bedeli kar覺l覺覺 olarak bunun biz d羹r羹st abonelere yans覺t覺lmas覺 kabul edilemez."

Faturalarda kay覺p ve ka癟ak oranlar覺n覺n b繹lgeler aras覺nda farkl覺l覺k g繹sterdiini ve faturalara yans覺t覺lan oranlarda bile bir tutars覺zl覺覺n g繹r羹lebileceini aktaran S羹l羹n'羹n dilek癟esinde, "Bir bakas覺n覺n ilemi olduu su癟, dier taraftan d羹r羹st t羹keticiye yans覺t覺lmakta, ilemediim bir su癟 ile kiisel onurum zedelenmekte ve ahs覺ma atfen kusur izafe edilmektedir" ifadeleri yer ald覺.

S羹l羹n dilek癟esinde, haks覺z ve hukuksuz olarak al覺nm覺 bedel veya bedellerin toplam覺 olan 28,67 TL'nin yasal faiziyle birlikte kendisine iadesi karar覺 verilmesini talep etti.

Aziz S羹l羹n'羹n bavurusuyla ilgili karar veren sk羹dar T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyeti Bakanl覺覺, 8 ubat 2012'de verdii kararla, 28 Eyl羹l 2011 ve 28 Kas覺m 2011 tarihlerinde kesilen toplam 8,21 TL kay覺p ka癟ak bedelinin t羹keticiye iade edilmesine h羹kmetti.

AYEDA'覺n "karar iptal edilsin" talepli bavurusu

Daval覺 AYEDA'覺n avukat覺 znur Terzi, sk羹dar T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyeti Bakanl覺覺 taraf覺ndan verilen bu karar nedeniyle, 襤stanbul 3. T羹ketici Mahkemesi'ne bavurarak "karar覺n iptali" bavurusunda bulundu.

retilen elektriin maliyetinin t羹keticilere yans覺t覺lmas覺n覺n faaliyetin doal sonucu olduu belirtilen AYEDA avukat覺n覺n dilek癟esinde, u ifadelere yer verildi:

"73 milyonluk n羹fusunun dorudan, gerek evinde gerekse i yerinde elektrik t羹ketmek zorunluluunun s繹z konusu olduu bir yap覺da ka癟ak kullan覺m覺n da s覺f覺rlanmas覺 m羹mk羹n deildir. Ancak ka癟ak t羹ketimin asgari d羹zeye indirgenmesine ilikin d羹zenlemelerin yap覺lmas覺 gerekir. Bu 癟er癟evede EPDK, her bir da覺t覺m b繹lgesi i癟in hedef kay覺p/ka癟ak oranlar覺 esas alarak fiyat belirlemitir. Mevzuata uygun olarak ger癟ekletirilen bu ayr覺t覺rmay覺 zorunlu k覺lan bir k覺s覺m teknik hususlar覺n mevcut olduu da a癟覺kt覺r.

T羹keticilerin serbest t羹ketici olduu bir piyasada yeni d羹zenlemenin yap覺lmamas覺 halinde teknik olmayan kayb覺n maliyetinin da覺t覺m irketlerine verilen hedeflerle uyumlu olan k覺sm覺n覺n kar覺lanmas覺 hususu olanaks覺z hale gelecektir. Dolay覺s覺yla s繹z konusu d羹zenleme, T羹rkiye elektrik piyasas覺 i癟in 繹n g繹r羹len uzun vadeli yap覺yla uyumu tesis etmek, kay覺p ka癟a覺n maliyetinin t羹keticiler aras覺nda eit payla覺m覺n覺 salamak ve kanun ve strateji b繹lgesinde 繹ng繹r羹len mekanizmaya y繹nelik ilerde 癟覺kabilecek sorunlar覺 ortadan kald覺rmak amac覺yla ilgili mevzuat 癟er癟evesinde hayata ge癟irilmitir."

"T羹keticinin ka癟ak kullan覺m覺na ilikin belge yok"

Davay覺 karara balayan 襤stanbul 3. T羹ketici Mahkemesi Hakimi Sevtap Kaya, Anayasa'n覺n, "Devletin ama癟 ve g繹revi" bal覺kl覺 5. maddesi ile "Kanun 繹n羹nde eitlik" bal覺kl覺 10. maddesinde bireyi koruyucu h羹k羹mlerin mevcut olduunu belirterek, Anayasa'n覺n "T羹keticinin korunmas覺" bal覺kl覺 172. Maddesi'nde de, "Devlet, t羹keticileri koruyucu ve ayd覺nlat覺c覺 tedbirler al覺r, t羹keticilerin kendilerini koruyucu giriimlerini tevik eder" h羹km羹n羹n yer ald覺覺n覺 ifade etti.

Dosyaya konulan deliller ve anayasan覺n ilgili maddelerini birlikte deerlendiren hakim Kaya, davac覺 AYEDA irketi avukat覺n覺n daval覺 Aziz S羹l羹n'羹n faturas覺na yans覺t覺lan 羹cretin ka癟ak/kay覺p miktar覺 olduunu ileri s羹rd羹羹n羹, ancak S羹l羹n'羹n ka癟ak elektrik kulland覺覺na ilikin herhangi bir belgeyi dosyaya sunmad覺覺n覺 kaydetti.

Ka癟ak elektrik kullan覺m覺n覺n s繹z konusu olmas覺 durumunda, yasa ve y繹netmeliklere uygun olarak bir ka癟ak kullan覺m覺 zabt覺n覺n tutulmu olmas覺 ve bu zab覺t 癟er癟evesinde elektrik tarifeleri kullan覺lan ka癟ak elektrikten dolay覺 bir tahakkuk yapt覺r覺lmas覺 gerektiini aktar覺lan kararda, u ifadelere yer verildi:

"Ancak dosyaya, bu konuda herhangi bir belge sunulmam覺t覺r. Daval覺dan tahsil edilmek istenen 羹cret, 羹癟羹nc羹 kiilerin ka癟ak olarak kulland覺覺 elektrik zarar覺n覺n abone olarak s繹zleme yaparak elektrik kullanan kiilere yans覺t覺lan bir 羹cret olduu davac覺n覺n da kabul羹ndedir. 癟羹nc羹 kiilerin yasal olmayan yollardan ka癟ak olarak elektrik kullanmalar覺ndan doan haks覺z fiilleri dolay覺s覺yla oluan zararlar覺n yasal yollardan elektrik kullanan kiilere yans覺t覺lmas覺 yasaya uygun olarak kabul edilemez. irketlerin bu ekilde oluan zararlar覺n覺n sadece abonelerden al覺nacak 羹cretlerin tarifelerinin deitirilmesiyle tahsil edilmesi hukuka uygun deildir.

irketler, yapm覺 olduklar覺 ticari faaliyetler sonras覺nda kar veya zarar edebilirler. Bu tamamen irketlerin kendi faaliyetleri kapsam覺nda oluan duruma g繹re ortaya 癟覺kan bir ekildir."

"irket, kay覺plar覺n 繹n羹ne ge癟mek zorundad覺r"

"Elektrik da覺t覺m g繹revini 羹stlenirken 羹rettii elektrii da覺t覺m s覺ras覺nda bir tak覺m yolsuzluklar覺n, haks覺zl覺klar覺n yap覺laca覺n覺 basiretli bir tacir gibi d羹羹nerek bunlara kar覺 gerekli 繹nlemlerini al覺p 羹stlendii elektrik da覺l覺m覺nda ka癟ak kullan覺m ve elektrik da覺t覺m覺 s覺ras覺nda oluan kay覺plar覺n 繹n羹ne ge癟mek zorundad覺r" ifadelerinin yer ald覺覺 kararda, elektrik da覺t覺m irketinin gerekli altyap覺 ve denetimlerini s覺k覺 bir ekilde yaparak haks覺z ve yasalara ayk覺r覺 ekilde elektrik kullananlar覺 tespit edip, yasal ilemler yapmak zorunda olduu dile getirildi.

Kararda, "Bunlar覺 yapmad覺覺ndan dolay覺 羹rettii elektrii da覺t覺m覺 s覺ras覺nda yap覺lan haks覺z kullan覺mlardan doan zarar覺n覺 yasal yollardan abonelik s繹zlemesi ile elektrik kullanan t羹keticilerden tahsil etmesi d羹羹n羹lemez" ifadeleri yer ald覺.

Hakem heyetinin karar覺n覺n usul ve yasaya, ayr覺ca delillere uygun bulunmas覺 nedeniyle, elektrik irketi taraf覺ndan a癟覺lan davan覺n reddine karar vermek gerektii konusunda mahkemeye yeterli kanaat geldii anlat覺lan kararda, AYEDA'覺n a癟t覺覺, hakem heyetinin karar覺n覺n iptal edilmesi davas覺 reddedilerek, t羹ketici Aziz S羹l羹n'e de kay覺p/ka癟ak kullan覺m ad覺yla yap覺lan kesintinin geri 繹denmesi kararlat覺r覺ld覺.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

Alexa
襤LET襤襤M